Algemene voorwaarden

Wil je meer informatie weten over de algemene voorwaarden die de webshop Catchy Match hanteert? Lees dan hieronder meer!

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Non-conformiteit en garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 • ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de ondernemer en consument en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;
 • recht tot herroeping: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht op herroeping;
 • modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Catchy Match

Adres: Professor Cornelissenstraat 33, 6524PE, Nijmegen

E-mailadres: info@catchymatch.nl

Telefoonnummer: +31 6 24 91 09 21

KvK-nummer: 80473024

BTW nummer: NL003443550B11

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand;
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg door de ondernemer aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.
 3. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voor de tot standkoming van de overeenkomst op afstand aangeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.
 4. De overeenkomst en deze voorwaarden blijven voor het overige in stand, indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. Om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken, dient de beschrijving voldoende gedetailleerd te zijn. Als er gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. De ondernemer zal bij een aanbod op afstand de volgende informatie verschaffen:
  1. het voornaamste kenmerk van het product, in de mate waarin dit gezien de gebruikte drager en het product;
  2. de totale prijs van het product en de leveringskosten;
  3. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  4. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken.
 3. Het aanbod is vrijblijvend en de ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 5. De afbeeldingen van het product zijn waarheidsgetrouwe weergaven, echter de kleuren kunnen op de afbeeldingen wel verschillen van de echte kleuren van het product. Daarom zijn alle afbeeldingen en specificaties gegeven in het aanbod een indicatie en kunnen deze geen aanleiding geven tot een eventuele schadevergoeding of tot herroeping van de overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarde(n), komt een overeenkomst tot stand.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod bevestigen.
 3. De consument heeft het recht de overeenkomst te herroepen, zolang de ontvangst van deze aanvaarding (nog) niet door de ondernemer is bevestigd.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen herroepen gedurende 14 dagen na de dag waarop de consument het product heeft ontvangen.
 2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het mailen van het modelformulier voor herroeping te vinden in bijlage I naar info@catchymatch.nl of door het retourformulier op de website in te vullen. 
 3. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen.
 4. De consument dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking van het product. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van het product voor rekening van de consument.
 2. De ondernemer zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na het terugontvangen van het product het door de consument betaalde bedrag aan de consument terugbetalen.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 – Non-conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Indien er eventuele gebreken zijn aan het product of er een verkeerd product is geleverd, dient de consument dit binnen 3 weken na de ontvangst van het product aan de ondernemer door middel van het mailen naar info@catchymatch.nl te melden.
 3. Het product dient in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend teruggezonden te worden.
 4. De garantietermijn van de ondernemer bedraagt 6 maanden. De garantie geldt niet indien:
 • de consument het geleverde product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • het geleverde product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld;
 • het geleverde product in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of de aanwijzingen op de verpakking is behandeld.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Het leveringsadres is het adres wat de consument kenbaar heeft gemaakt als plaats van levering aan de ondernemer.
 2. Het door de consument geaccepteerde aanbod zal door de ondernemer met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen na acceptatie worden uitgevoerd.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument uiterlijk binnen 14 dagen hiervan bericht.
 4. De consument heeft in het geval zoals hiervoor in lid 3 is omschreven, het recht om de overeenkomst zonder kosten te herroepen.
 5. Een genoemde levertermijn is indicatief. Overschrijding van die termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10 – Betaling

 1. De betaling dient te geschieden via iDEAL. Betalingen kunnen op geen enkele andere manier wijze gedaan worden.
 2. Alle door ons vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 3. De levering vindt plaats na ontvangst van de betaling.

Artikel 11 – Klachtregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend via info@catchymatch.nl bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Bij eventuele geschillen tussen de consument en de ondernemer die niet kunnen worden opgelost, dient de rechtbank gevestigd in Rotterdam ingeschakeld te worden.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroepen
 (dit formulier alleen invullen en mailen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 Aan:      info@catchymatch.nl

 Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
 de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*,
 ontvangen op [datum]
 herroept/herroepen*.

 Reden voor herroeping:

 [Naam consumenten(en)]

 [Bestelnummer]

 [Adres consument(en)]

 [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Winkelwagen